Home  |  Mijn subsidies  |  Alle subsidies  |  Contact  |  Over allebouwsubsidies.nl
LOG IN
LOG IN

Over allebouwsubsidies.nl

Al­le­bouw­sub­si­dies.​nl is een ini­ti­a­tief van Sub­poort en Punt­in­fo. Sub­poort is er­va­ren in het ont­wik­ke­len en uit­voe­ren van sub­si­diet­ra­jec­ten en heeft brede ex­per­ti­se in het ver­wer­ven van sub­si­dies. Punt­in­fo ont­wik­kelt sites die over­zicht geven in com­plexe in­for­ma­tie, zoals sub­si­dies en ver­gun­nin­gen.  


Wat is al­le­bouw­sub­si­dies.​nl?

Al­le­bouw­sub­si­dies.​nl geeft snel en over­zich­te­lijk in­for­ma­tie over alle sub­si­dies, fond­sen en fis­ca­le re­ge­lin­gen voor klei­ne en grote pro­jec­ten in de bui­ten­ruim­te in Ne­der­land. De vra­gen­struc­tuur en uit­ge­brei­de zoek­func­tie zor­gen er voor dat u geen sub­si­die of an­de­re fi­nan­cie­rings­vorm over het hoofd ziet. Daar­naast geeft het per sub­si­die antwoord op de volgende vragen:

  • Welke kos­ten komen in aanmerking voor sub­si­die?
  • Wat moet u doen?
  • Bij wie moet u zijn?

 

Wat is de scope van al­le­bouw­sub­si­dies.​nl?

De scope van al­le­bouw­sub­si­dies.​nl omvat alle re­le­van­te in­for­ma­tie per sub­si­die die nodig is om een aan­vraag te kun­nen op­stel­len.

De scope is op de vol­gen­de pun­ten be­grensd:

  • We geven al­leen die sub­si­dies en fis­ca­le re­ge­lin­gen weer die van toe­pas­sing zijn op klei­ne en grote pro­jec­ten in de bui­ten­ruim­te en daar­naast geven we re­ge­lin­gen weer waar­mee de eigen be­drijfs­voe­ring van bouw­on­der­ne­min­gen, pro­ject­ont­wik­ke­laars, woon­cor­po­ra­ties etc. ver­sterkt kan wor­den;
  • We gaan uit van pro­jec­ten in zich in de ont­wik­kel­fa­se of ini­ti­a­tie­fa­se be­vin­den. Veel­al kun­nen sub­si­dies, fond­sen en fis­ca­le re­ge­lin­gen al­leen wor­den aan­ge­vraagd voor pro­jec­ten die nog niet in de uit­voe­rings­fa­se zit­ten;
  • We be­per­ken ons tot sub­si­dies, fond­sen en fis­ca­le re­ge­lin­gen in Ne­der­land. Wij maken een eigen af­we­ging welke re­ge­lin­gen wor­den op­ge­no­men op allebouwsubsidies.​nl.